Följ oss på Facebook!

Lokalidrotten tar kampen mot rökning!

Anta utmaningen och var med och tävla om 5 000 kr/län

Vi utmanar alla idrottsföreningar i Småland att ta kampen mot rökning och skapa en rökfri idrottsanläggning. Är ni redo att anta utmaningen? För att vara med och tävla tar ni en bild på fyra aktiva medlemmar från er förening som tar kampen mot rökning. Lägg ut bilden på Instagram eller Twitter och tagga bilden med #idrottentarkampen och tillhörande län #kalmar, #kronoberg eller #jönköping. Då har ni chansen att vinna 5000 kr till er förening. Utlottningen av prissumman sker i maj 2016.

Tävlingsregler - så här gör ni för att tävla

Kampanjen har som mål att uppmuntra idrottsföreningar att ta beslut om att ha en rökfri idrottsanläggning. Kampanjen vänder sig till idrottsföreningar i Småland och pågår under perioden november 2015 – april 2016.

För att delta i kampanjen ska föreningen ta ett styrelsebeslut om en rökfri idrottsanläggning och därefter ladda upp en bild på Instagram och tagga bilden med #idrottentarkampen och sitt län #kalmar, #kronoberg eller #jönköping. Bilden ska innehålla fyra medlemmar som tar ställning mot rökning. Detta ska marknadsföras i föreningens kanaler såsom hemsida, sociala medier och genom att sätta upp kampanjmaterialet på sin anläggning, detta material finns att hämta på www.idrottentarkampen.se.

Vinnaren presenteras i maj 2016. Vinsten är 5 000 kr/län som går till tre föreningar och vinnaren utses genom lottning. Varje förening får endast delta i tävlingen med ett bidrag. För mer information kontakta din idrottskonsulent på Smålandsidrotten. (Föreningar som tidigare varit med i kampanjen har ej möjlighet att delta igen).

Tävlingsbidragen

Här är föreningar som tar kampen mot rökning och också tagit ställning för en rökfri idrottsanläggning.
Tack för er hjälp!

Bakgrund till projektet

Med den omfattande kunskap som finns om tobakens skadeverkningar och i sken av den forskning som finns kring passiv rökning är detta upprop kring rökfria idrottsanläggningar angeläget och ett stort steg mot en förbättrad folkhälsa.

Allmänt:

Det är idag ställt utom allt tvivel att tobaksbruk och då fram för allt rökning är den enskilt största orsaken till för tidig död och ohälsa i världen. Rökning orsakar ofattbara 6 miljoner dödsfall/ år i världen varav 600 000 beror på passiv rökning. Majoriteten av dessa dödsfall av passiv rökning drabbar kvinnor och barn. Rökning är den största gemensamma riskfaktorn för insjuknande i de fyra största grupperna av icke-smittsamma sjukdomar i världen. Det betyder att tobak svarar för vart 6:e dödsfall i grupperna cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Lidandet och kostnaderna för detta är mycket stora. Enbart i Sverige beräknas samhällskostnaderna för rökningens skador vara minst 30 miljarder/ år.

Ny forskning från Sverige 2014 visar att 12 000 människor dör årligen och 100 000 insjuknar årligen i rökrelaterade sjukdomar som kräver sjukvård.

Rökning påverkar nästan alla kroppens organ och orsakar med säkerhet minst 58 olika sjukdomar. Här sticker lungcancer ut kraftigt då rökning orsakar minst 90 % av alla lungcancer fall. I Sverige avlider 3500 människor/ år pga lungcancer och i hela världen ca 1 200 000 miljoner/år. Dessa dödsfall skulle lätt kunna undvikas genom en minskad rökning.

Tobak är så vanligt att nästan en fjärdedel av alla vuxna i världen använder tobak. I Sverige räknar man med att 27 % av männen och 15 % av kvinnorna röker eller snusar dagligen. Totalt 1,6 miljoner människor som använder tobaksprodukter. Ungefär 16 000 ungdomar börjar röka varje år i Sverige.

Tyvärr så är numera rökning i Sverige en socioekonomisk klassfråga där personer med kort utbildning och låg inkomst dominerar bland rökarna. Det är också de grupper som redan har andra riskabla levnadsvanor vilket gör det extra viktigt att minska rökningen i Sverige.

Passiv rökning:

Att människor utsätts för passiv rökning är ett så stort folkhälsoproblem att WHO har lyft fram det som ett eget problem inom WHO:s ramkonvention mot rökning. I de övergripande målen för folkhälsan anser man att ingen skall behöva utsättas för skadlig tobaksrök mot sin vilja. Man beräknar att det i Sverige dör ca 2-300 människor/ år av passiv rökning vilket är lika många som dödas i trafik, vilket i sig anses oacceptabelt av samhället. Utredningar kring passiv rökning har visat att det inte finns några lägsta nivåer av passiv rökning som kan anses ofarliga.

I Sverige fick därför Folkhälsomyndigheten 2012 i uppdrag av regeringen att utreda passiv rökning i Sverige på allmänna platser och i synnerhet där barn vistas.

Utredning som presenterades för regeringen hösten 2014 mynnade ut i att följande miljöer utomhus bör göras rökfria i Sverige:

  • Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler, sjukhus och affärer
  • Platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik
  • Uteserveringar
  • Lekplatser
  • Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till.

Man menar att allmänna platser ska vara tillgängliga och rökfria för alla som vill det. Entréer måste man ju passera för att kunna uträtta sina ärenden eller nå viktiga samhällsfunktioner och bör därför vara rökfria. Tågperronger har begränsad yta och det kan vara svårt att gå undan när någon röker. Under 2015 blir utomhusperrongerna i Stockholms tunnelbana rökfria.

Gällande uteserveringar bör personalen som arbetar ha samma rätt till en rökfri arbetsplats som alla andra. Lekplatser är avsedda för barn vilket gör rökning där särskilt olämpligt. Idrottsanläggningar där det tätt samlas mycket folk är också olämpliga för rökning.

I Sverige är skolgårdar och motsvarande områden vid förskolor och fritidshem redan rökfria utomhusmiljöer sedan 1994.

Internationellt har flera länder redan tagit de steg som Folkhälsomyndigheten nu föreslår, bland dem Kanada, USA, Polen, Lettland, Norge och Finland, där flera allmänna utomhusmiljöer är rökfria.

Förslaget från Folkhälsomyndigheten ligger för juridisk analys hos regeringen.

Läs mer...
SLUTA-RÖKA-LINJEN

Kampanjmaterial

Här kan ni ladda ner kampajmaterial som ni kan sätta upp på er rökfria idrottsanläggning!